«Маша и Баба Меца»

- 1 -
Маша и Баба МецаРуска приказка

Накрай гората имаше една къщурка. В къщурката живееха мъж и жена. Те имаха дъщеричка, която се казваше Маша. Веднъж Машините другарки се сговориха да навлязат в гората и да наберат гъби червенулки с бели крачета. Поканиха и Маша. Бащата и майката разрешиха на дъщеря си да иде и тя за гъби, но й поръчаха да не се отделя от другарките си, защото гората е голяма и може да се загуби между дърветата.

Навлязоха момичетата в гората, намериха гъби червенушки и захванаха да пълнят кошниците си, а Маша се залиса в един гъсталак, където имаше най-много червенушки, и изгуби другарките си. Уплашена, тя започна да вика и да тича в смълчаната гора. Не щеш ли, между дърветата съзря една дървена къщурка с малки прозорчета и тясна вратичка. Изправи се пред вратичката и почука с юмрук. Никой не се обади отвътре. Тогава Маша натисна дръжката на вратата и тя се отвори. Умореното момиче влезе вътре и седна на едно дървено столче.

„Кой ли живее тука, вдън гората?“ — помисли си Маша и почна да се ослушва.

Не щеш ли, навън се чуха тежки стъпки. Някой блъсна вратата и влезе.

Маша много се уплаши, когато видя, че пред нея се изправи една стара мечка.

— Я — изръмжа Мецана, — аз съм имала гостенка!

— Пусни ме да си ходя в къщи, защото стана много късно и моите родители ще се тревожат!

- 1 -