«Приказка за сиромаха и за трите гранатови камъка на юнака»

- 4 -

Съгласил се сиромахът и тръгнал за града. По пътя срещнал трима търговци.

— Здравей — казали му търговците.

— Здравейте и вие — отговорил сиромахът.

— Ще ни станеш ли слуга?

— Защо не, ще ви стана.

— Колко да ти плащаме годишно?

— Шестдесет рубли.

Търговците му платили за цяла година предварително.

— Ето ти парите, изпрати ги в къщи.

Сиромахът взел парите и ги изпратил на жена си по един земляк, а сам тръгнал с търговците.

Вървели те три дни и три нощи, но никъде по пътя не видели вода.

Тръгнали по една планинска пътека и чак отвъд планината в един дълбок дол имало вода.

Търговците дали на своя слуга една стомна и му казали:

— Там в дола има вода, иди и донеси!

На сигурна смърт го пратили те — за една стомна вода сиромахът трябвало да загине.

Стигнал той до водата, гледа — пред него стои левент юнак, въоръжен от главата до петите, и си играе с една жаба, забавлява се.

Юнакът забелязал сиромаха и го попитал:

— Я ми кажи, братко, кой е по-красив — аз или тази жаба?

А жабата подскачала на рамото му, играела си там.

- 4 -